PSYCHOTERAPIA GESTALT

Psychoterapia Gestalt w Krakowie

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu psychologii humanistycznej. Tradycyjnie psychologia humanistyczna uważana jest za trzecią drogę wobec psychoanalizy i behawioryzmu. Psychoterapia Gestalt jest podejściem humanistycznym, zawierającym w sobie elementy psychoanalizy, filozofii egzystencjalnej, fenomenologii, czyli doświadczania i odkrywania rzeczy takimi jakimi są, teorii pola Kurta Lewina. Gestalt czerpie również z filozofii Wschodu, technik psychodramy i pracy z ciałem. To bogactwo czynników, które miały wpływ na powstanie i rozwój koncepcji Gestalt powoduje, że człowiek ujmowany jest holistycznie – każdy aspekt jego istnienia w świecie: emocje, cielesność, intelekt i budowanie relacji z otoczeniem jest jednakowo ważny i stanowi obszar do eksploracji w trakcie procesu terapii. Celem podejścia Gestalt jest dążenie do wewnętrznej integracji, poszerzenia świadomości i samoregulacji. Twórcą terapii Gestalt jest Fritz Perls (1893-1970). W roku 1951 w Stanach Zjednoczonych, gdzie wówczas mieszkał F.Perls, ukazała się jego książka „Terapia Gestalt” i datę tę uznaje się za oficjalne narodziny terapii Gestalt, której największy rozkwit miał miejsce w ramach nurtu psychologii humanistycznej i ruchu potencjału ludzkiego. Teoria i praktyka terapii Gestalt zawiera się w formule „tu i teraz – Ja i Ty”. U podłoża terapii Gestalt leży obraz człowieka, który:

  • staje się bardziej świadomy tego, kim jest, wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami i pragnieniami,
  • bierze życie w swoje ręce, zgodnie z zasadą samo odpowiedzialności i samoregulacji,
  • całościowo spostrzega siebie oraz własne otoczenie,
  • dokonuje aktywnych zmian w swoim funkcjonowaniu.

Poszerzenie świadomości, które jest głównym celem terapii Gestalt, obejmuje m.in:

  • wzrost umiejętności definiowania swoich potrzeb,
  • głębsze zrozumienie przyczyn własnych wyborów,
  • nadawanie znaczenia własnym doświadczeniom,
  • uświadomienie sobie, jakie są konsekwencje podejmowanych działań,
  • poznawanie siebie, poprzez pełniejszy kontakt ze swoim obszarem emocjonalnym i cielesnym.

O metodzie
„Psychoterapia jest sztuką w tej samej mierze co nauką, dlatego intuicja i bezpośredniość artysty są cechami potrzebnymi dobremu terapeucie tak samo jak wykształcenie naukowe (L. Perls, 1978).” Zgodnie z podejściem Gestalt każdy człowiek jest wyjątkowy a doświadczenie danej osoby jest niepowtarzalne. Dlatego w terapii Gestalt kładzie się nacisk na to „co jest”. Każde uogólnienie jest odejściem od tego, co jest tu i teraz. Terapeuta Gestalt nie leczy więc depresji czy fobii, ale spotyka całą osobę, która może w danym momencie doświadczać każdego z tych stanów w dla siebie tylko charakterystyczny sposób. Podejście Gestalt kładzie nacisk na nieustanną zmianę, terapeuta towarzyszy klientowi w jego bieżącym doświadczeniu, które postrzegane jest jako proces. Na przykład nie ma ludzi zawsze niepewnych siebie, albo zawsze odważnych, ale dana osoba może być niepewna siebie lub odważna w danej chwili czy w konkretnej sytuacji.

Trudności życiowe postrzegane są jako swojego rodzaju komunikaty informujące o wewnętrznych konfliktach czy niezrealizowanych potrzebach, którym należy poświęcić czas i uwagę. Procesowi terapii towarzyszy przekonanie, że człowiek – nawet znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji – będzie rozwijał się i brał odpowiedzialność za własne życie w najlepszy dla siebie sposób wówczas, gdy stanie się bardziej świadomy tego, kim jest wraz ze swoimi potrzebami, pragnieniami, myślami, uczuciami, procesami zachodzącymi w ciele. W efekcie procesu terapii, zgodnie z paradoksalną teorią zmiany, człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być. Prawdziwa zmiana rozpoczyna się od akceptacji siebie i jest naturalnym procesem rozwoju, osiągania dojrzałości i poszukiwania wewnętrznej harmonii. Celem terapii jest rozwój życiowego potencjału, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, rozpoznawanie i zaspokajanie swoich potrzeb oraz tworzenie korzystnych i wartościowych relacji z otoczeniem.

 

  • Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt – pobierz

DEKALOG GESTALT
1.Żyj w „teraz”
2. Żyj „tu”, w aktualnej sytuacji
3. Akceptuj siebie takim jakim jesteś
4. Zobacz swoje środowisko takim jakie ono jest. Z takim jakie ono jest nawiązuj kontakt, a nie z takim, jakim chciałbyś, by było
5. Bądź uczciwy wobec samego siebie
6. Wyrażaj siebie, mówiąc co chcesz, co myślisz, co czujesz. Nie manipuluj sobą i innymi poprzez racjonalizacje, oczekiwania, osądy i zniekształcenia
7. Doświadczaj w pełni całej gamy emocji, tak przyjemnych jak i tych niemiłych
8. Nie akceptuj żadnych zewnętrznych żądań, które są sprzeczne z Twoją wiedzą o sobie samym
9. Bądź gotów do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje
10. Bądź otwarty na zmianę i rozwój

Organizacje Gestalt