PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Psychoterapia indywidualna to bezpośredni kontakt klienta z psychoterapeutą. Polega ona przede wszystkim na szczerej i otwartej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich. W psychoterapii indywidualnej podkreśla się, że osiągnięcie efektu terapii wynika w dużej mierze z relacji terapeutycznej. Relacja pomiędzy klientem a terapeutą stanowi swoistą więź powstającą w toku systematycznych spotkań.

  • Psychoterapia krótkoterminowa – ten rodzaj psychoterapii skupia się na pracy z konkretnym problemem zgłoszonym przez klienta. Zakończenie procesu terapii jest wyraźnie ustalone w czasie. Psychoterapia krótkoterminowa może trwać około trzech miesięcy.
  • Psychoterapia długoterminowa – jest głęboką formą pracy nad sobą, przeznaczoną dla osób doświadczających kryzysu, cierpienia, trudności w osobistym i społecznym funkcjonowaniu. Ta forma terapii przeznaczona jest również dla osób dążących do rozwoju życiowego potencjału, chcących kształtować swoje życie w bardziej świadomy sposób. Ten rodzaj pracy stwarza możliwość wieloaspektowego i wielokierunkowego badania różnych sfer własnego życia. W trakcie procesu terapii dochodzi do pogłębionego wglądu w indywidualne wzorce zachowań i w sposoby tworzenia relacji z otoczeniem. Dzięki relacji terapeutycznej, która jest oparta na więzi i sojuszu, klient ma możliwość przepracowania swoich wewnętrznych konfliktów a także odkrywania i próbowania nowych zachowań w bezpiecznych warunkach. Terapia długoterminowa stwarza możliwość pełnej integracji wewnętrznej oraz trwałej zmiany funkcjonowania w świecie, co przekłada się na poprawę jakości życia. Terapia trwa od sześciu miesięcy do kilku lat.

Rodzaj terapii i czas jej trwania ustalamy podczas pierwszego spotkania, które ma formę konsultacji psychoterapeutycznej.